Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Föredrag

 

FOKUS PÅ AUTISM

Konferens om det aktuella kunskapsläget

25 mars 2010

Med anledning av världsautismdagen – World autism awareness day, 2 april – anordnar Autismforum och Handikapp & Habilitering en konferens om det aktuella kunskapsläget om autism och Aspergers syndrom. Konferensen anordnas i samarbete med Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län, Autism & Aspergerförbundet samt KIND, Karolinska Institutet Centre of Neurodevelopmental Disorders.

Åhörarkopior

Christopher Gillberg, pdf-fil 98 kB

Sven Bölte, pdf-fil 341 kB

 

PROGRAM

> Fokus på autism, program.pdf-fil

 

8:30-10:15

Välkommen - Stig Nyman

 

Autism ur ett historiskt perspektiv

Ingvar Lundberg, prof. em., är knuten till Göteborgs universitet där han bland annat ingår i ett forskningsprogram om kommunikationshinder och social anpassning. Han har varit lärare i 55 år, professor i psykologi vid Umeå universitet och är hedersdoktor vid Åbo Akademi. Han har publicerat mer än 200 böcker, vetenskapliga och populära artiklar särskilt om språk, läsning och lässvårigheter. Föredraget handlar om hur man sett på begreppet autism i historien, dels utifrån klassiska historiska fallbeskrivningar (den vilda pojken från Aveyron m fl), dels utifrån de första moderna beskrivningsförsöken för snart 70 år sedan fram till dagens diagnostiska kriterier och teoretiska förklaringsförsök.

Inom vilka områden finns det en stark kunskapsutveckling idag?

Christopher Gillberg är över läkare och professor för barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet och är knuten till flera universitet och sjukhus i Storbritannien. Han är grundare av tidskriften ”European Child & Adolescent Psychiatry” och har varit redaktör för ”Journal of Autism and Developmental Disorders”, ”Autism, Journal of Attention Disorders” samt ”Journal of Child Psychology and Psychiatry”. Han har mer än 500 fackgranskade vetenskapliga artiklar. 2009 mottog han Kungens medalj ur serafimerorden för sina värdefulla insatser inom området för barn- och ungdomspsykiatri. I sitt föredrag kommer professor Gillberg att fokusera på medicinska områden där det idag sker en stark kunskapsutveckling.

10.15-10.45 Paus samt registrering för deltagare till parallella föredrag

PARALLELLA FÖREDRAG 10:45-15.00

10:45-12.15 Pass A

Aktuell forskning om kognition

Agneta Nydén är specialist i neuropsykologi och med. dr. Hon arbetar vid enheten för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus i Göteborg. Hon har lång erfarenhet av diagnostik, undervisning och handledning. Föreläsningen kommer att beskriva aktuell forskning inom området autism och kognition, det vill säga exekutiva funktioner, central koherens samt mentalisering. Hon kommer också att sätta dessa svårigheter i ett livsperspektiv, hur svårigheter kan förändras från barn till vuxenliv.

Tidiga insatser – vad har effekt?

Nils Haglund , leg. psykolog, har arbetat med habiliterande åtgärder för barn och ungdomar med autism under drygt 25 år, bland annat i ett utredningsteam på Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö. Idag är han teamledare för de neuropsykiatriska teamen vid barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö och blivande doktorand vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Föredraget kommer att gå igenom vilken evidens som finns för att åtgärder/insatser för små barn med autism har effekt på utvecklingen. Finns det metoder som har bättre verkan än andra? Hur kan tydliggörande pedagogik och beteendeterapeutiskt inriktade metoder kombineras?Läsning och autismspektrumet.

10.45-12.15 Pass B

Språkstörning och autismspektrumtillstånd

Carmela Miniscalco är logoped och lektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Enheten för Logopedi, Göteborgs universitet. Kliniskt arbetar hon vid Enheten för barnneuropsykiatri, BNK, vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Hennes forskning rör barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras språkliga, kommunikativa och kognitiva utveckling. Föredraget kommer att handla om kopplingen mellan språkstörning, autismspektrumtillstånd och begåvningsnivå hos svenska barn som följdes från 2½ års ålder till 7-8 års ålder.

Annika Dahlgren Sandberg är professor för barnklinisk psykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör barn med funktionshinder och deras språkliga, kommunikativa och kognitiva utveckling. Föredraget kommer att handla om läsförmåga, avkodning och läsförståelse, hos svenska barn med autismspektrumstörning.  Läsförmågan beskrivs i relation till språklig förmåga, minne och theory of mind.

10.45-12.15 Pass C

Begåvning, kognitiva profiler och autismspektrumtillstånd

Eric Zander är psykolog och arbetar vid Neuropsykiatriska resursteamet Sydost, Barn- och ungdomspsykiatri i SLSO, med kompetensutveckling, konsultationer och utredningar av små barn. Eric är också doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. Det är vanligt att barn som utreds för misstänkta autismspektrumtillstånd testas med intelligenstest som till exempel WISC-III och WISC-IV. Hur kan dessa test användas i beskrivningen av barnet och i den differentialdiagnostiska analysen? Data från projektet Kognitiva profiler vid olika autismspektrumtillstånd som bygger på nästan 600 WISC-III-profiler kommer att presenteras och diskuteras.

Evidensbaserad eller alternativ behandling? – när man vill göra allt för sitt barn

Vivi-Ann Nordin är med. dr. och överläkare vid Sachsska barnsjukhuset. Hon har erfarenhet av ett brett spektrum av funktionsbegränsningar och sjukdomar hos barn från arbete med barnneurologi och habilitering. Vivi-Ann försöker medverka till att förbättra strukturerna för medicinsk utredning och uppföljning av personer med autismspektrumtillstånd, bland annat genom arbete med vårdprogram för Stockholm läns landsting. Hennes föredrag fokuserar på vad forskningen har visat om medicinska och alternativa behandlingar vid autism.

12:15-13:15 Lunch

13:15-15:00 Pass D

Flickor och autism/Aspergers syndrom

Svenny Kopp är barnpsykiater och överläkare på Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitets sjukhus och doktorand vid Göteborgs Universitet. Hon lägger fram en avhandling under 2010 med temat flickor och autismspektrumtillstånd. I föredraget presenterar hon aktuell forskning och erfarenheter från ett västsvenskt forskningsprojekt om flickor med neuropsykiatriska svårigheter.

Perception and autism/Asperger syndrome

Dr. Olga Bogdashina has worked extensively in the field of autism as teacher, lecturer and researcher, with a particular interest in sensory-perceptual and communication problems in autism. She has written articles and books on autism, the most recent ones are: Sensory Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome, Communication issues in Autism, Theory of Mind and the Triad of Perspectives on Autism and Asperger Syndrome and Autism and the Edges of the Known World. She has a 21-year-old son with autism and a teenage daughter with AS. Olgas lecture will focus on perception difficulties in autism and Asperger syndrome.

13:15-15.00 Pass E

Utveckling av kommunikation och språk med alternativa och kompletterande kommunikationssystem

Stephen von Tetzchner är professor i utvecklingspsykologi vid Universitetet i Oslo. Han har arbetat forskningsmässigt och kliniskt med barn med olika funktionsnedsättningar, bland annat barn med inlärningssvårigheter, motoriska funktionsnedsättningar, dövhet, blindhet, autism och Aspergers syndrom. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker. Föredraget kommer att presentera kommunikations - och utvecklingsbaserade insatser med alternativ och kompletterande kommunikation för att stötta utvecklingen hos barn med autism som inte kan tillägna sig talspråk på vanlig sätt.

Vad tittar barn med autism på?

Claes von Hofsten är professor i psykologi vid Uppsala Universitet och medlem av The American Academy of Arts and Science. Han är pionjär inom forskningen om utvecklingen av perception och kognition hos små barn och har publicerat ett stort antal artiklar inom detta ämnesområde (över 100). Under de senaste åren har han initierat forskning om uppmärksamhet hos små barn med autism samt utvecklat metoder för att mäta denna genom blickrörelser. Föredraget kommer att handla om vad forskningen kommit fram till inom detta område.

13:15-15.00 Pass F

Autism och samsjuklighet

Peder Rasmussen är docent i barnneurologi och habilitering och överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vid alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga är det mycket vanligt att man antingen har mer än en diagnos eller en diagnos med drag av andra problem utan att de når upp till gränsen för kriterieutfall. Den vanligaste formen av samsjuklighet vid autism torde vara intellektuell funktionsnedsättning/psykisk utvecklingsstörning. Samsjuklighet mellan autism och ADHD/DAMP är också vanligt och det kan ha stor betydelse för behandlingen att identifiera båda tillstånden. Epilepsi, syn- och hörselnedsättningar och i viss mån CP är andra exempel.

Problemskapande beteende hos vuxna

Leif Ekström, speciallärare och fil mag, arbetar på Autismcenter för vuxna samt Teamet för vuxna med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser (VUB) i Stockholms läns landsting. Han har under åren samarbetat med Division TEACCH vid University of North Carolina och Opleidingscenter Autisme i Belgien samt varit lärare på kurser i pedagogiskt arbetssätt anordnade av Autism- och Aspergerförbundet. Hans magisteruppsats beskriver en intervention baserad på beteendeanalys och medicinsk behandling, för att ändra en beteendeavvikelse. Leifs föredrag kommer att handla om problemskapande beteenden hos personer med utvecklingsstörning och autism utifrån ett biopsykosocialt synsätt.

15:00-15:30 FIKA och avslutning på de parallellla föredragen

15:30-17.00

Vilka kunskapsområden behöver utvecklas?

Gunilla Gerland har en dubbelkompetens genom dels ett långvarigt professionellt (och ideellt) arbete på autismområdet, dels en egen Asperger-diagnos. Gunilla handleder tvärfackligt i många verksamheter för personer med Aspergers syndrom och har undervisat om autism på flera högskolor och universitet. Hon har även varit pådrivande i hela Empowermentrörelsen för vuxna med diagnoser inom autismspektrumet. Föredraget kommer bland annat att diskutera hur det kommer sig att de som har det allra svårast, får den minst kvalificerade hjälpen.

Quo vadis autism?

Sven Bölte är professor för klinisk psykologi vid centralinstitutet för psykisk hälsa i Mannheim (Ruprecht-Karls Universitet Heidelberg), Tyskland. Han är ordförande i vetenskapsföreningen autismspektrum (www.wgas-autismus.org) och har publicerad mer än 100 vetenskapliga artiklar, böcker/bokbidrag, psychometrika och terapiinstrument inom autismområdet. Hans föredrag kommer att handla om vad vi kan förvänta oss av autismforskningen i framtiden, dess betydelse för utvecklingen inom praktisk diagnostik och habilitering, liksom livskvaliteten för människor med autism.

 


Dela på Facebook

Dela på Twitter