Gillberg och Gillbergs diagnoskriterier

Gillberg och Gillbergs kriterier bygger på en genomgång av Hans Aspergers fallbeskrivningar från 1944. Kriterierna är helt enkelt de symtom som fanns hos alla personer eller alla utom en. De överensstämmer även med van Krevelens och Lorna Wings beskrivningar.

Kriterierna utarbetades av Gillberg och Gillberg innan kriterierna i ICD-10 (WHO, 1993) och DSM-IV (APA, 1994) publicerades en bit in på nittiotalet. Den stora skillnaden mellan kriterierna rör framför allt punkten tal- och språkproblem: sen talutveckling (punkt 4a). Hos Gillberg och Gillberg är detta ett kriterium medan de i ICD och DSM inte tillåts. Gillberg och Gillbergs kriterier används ofta tillsammans med DSM-kriterierna i Sverige.

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion (minst två av följande):

a) oförmåga till kontakt med jämnåriga
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga
c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler
d) socialt och emotionellt opassande beteende


2. Monomana, snäva intressen (minst ett av följande):

a) som utesluter alla andra sysselsättningar
b) som stereotypt upprepas
c) med inlärda fakta utan djupare mening

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen (minst ett av följande):

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro
b) som påtvingas andra människor

4. Tal och språkproblem (minst tre av följande):

a) sen talutveckling
b) ytligt sett perfekt expressivt språk
c) formellt pedantiskt språk
d) egendomlig röstmelodi; rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande
e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/underförstådda innebörd

5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation (minst ett av följande):

a) begränsad användning av gester
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk
c) mimikfattigdom
d) avvikande ansiktsuttryck
e) egendomlig, stel blick

6. Motorisk klumpighet

a) dåligt resultat vid neurologisk undersökning

Gillberg och Gillberg (1989), svensk översättning i Ehlers & Gillberg, 2003.

Publicerat med tillstånd av författaren Christopher Gillberg. 

Den här texten uppdaterades senast 2005-05-09.

Informationsansvarig: Maria Bygdås

Skribent: Christopher Gillberg