Diagnoskriterier för atypisk autism

Här presenteras kriterierna för diagnosen atypisk autism så som de är formulerade i ICD-10.

”En genomgripande utvecklingsrubbning som skiljer sig från autism i barndomen genom senare debut eller genom att inte uppfylla kriterierna på alla de tre områden som karakteriserar autism i barndomen. Denna subkategori används då utvecklingen först efter tre års ålder blir avvikande och försenad och när det saknas påvisbara störningar inom ett eller två av de psykopatologiska områden som kännetecknar autism i barndomen (störning i samspel, kommunikationssvårigheter samt begränsat, stereotypt och repetitivt beteende), trots samtidig närvaro av karakteristiska störningar inom resterande områden. Atypisk autism ses oftast vid grav psykisk utvecklingsstörning eller vid svår impressiv språkstörning.”

Diagnostiska kriterier för atypisk autism i ICD-10

A. Avvikande eller bristande utveckling är tydlig vid tre års ålder eller senare. (Det är alltså samma kriterier som vid autism förutom när det gäller vid vilken ålder symtomen framträder).
B. Det föreligger kvalitativa avvikelser i ömsesidig socialt interaktion eller i kommunikativ förmåga eller begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. (Även här är det samma kriterier som vid autism, men det är inte nödvändigt att kriterierna när det gäller antalet områden med avvikande utveckling uppfylls.)
C. Tillståndet uppfyller ej de diagnostiska kriterierna för autism.

Begreppet atypisk autism kommer av att man har en autism som är atypisk. Och den kan vara atypisk på olika sätt. Varje sätt har en egen diagnoskod i ICD-10.

Autism som är atypisk avseende debutålder får ICD-koden F84.10.

Är autismen atypisk när det gäller symtomatologi får ICD-koden F84.11.

Om autismen är atypiska i båda dessa avseenden får ICD-koden F84.12.

Autism med atypisk debutålder

ICD-kod: F84.10

A. Störningen uppfyller inte kriterium A för autism, vilket innebär att avvikande eller bristande utveckling är tydlig först vid eller efter tre års ålder.
B. Störningen uppfyller kriterierna B och C för autism.

Autism med atypisk symtomatologi

ICD-kod: F84.11

A. Störningen uppfyller kriterium A för autism, vilket innebär att avvikande eller bristande utveckling är tydlig före tre års ålder.
B. Det föreligger kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion eller i kommunikativ förmåga eller begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. (Samma kriterier som vid autism men det är inte nödvändigt att kriterierna för antalet områden med avvikande utveckling uppfylls).
C. Störningen uppfyller kriterium C för autism.
D. Störningen uppfyller inte till fullo kriterium B för autism.

Autism, atypisk både i debutålder och symtomatologi

ICD-kod: F84.12

A. Störningen uppfyller inte kriterium A för autism, vilket innebär att avvikande eller bristande utveckling är tydlig först vid eller efter tre års ålder.
B. Det föreligger kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion eller i kommunikativ förmåga eller begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. (Samma kriterier som vid autism men det är inte nödvändigt att kriterierna för antalet områden med avvikande utveckling uppfylls).
C. Störningen uppfyller kriterium C för autism.
D. Störningen uppfyller inte till fullo kriterium B för autism.

Skribent: Översättning: Eric Zander – Referenser: Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic Criteria for Research.