Samspel och sociala färdigheter

Vi använder vår förmåga till socialt samspel i kontakt med andra människor hela livet. Personer med autism har ofta svårigheter i det sociala samspelet. Det kan till exempel vara svårt att förstå sociala normer eller att samarbeta med andra. Hos Habilitering & Hälsa kan barn och vuxna få hjälp att utveckla sina sociala färdigheter.

Sociala färdigheter är viktiga i umgänget med andra människor. Det betyder att man förstår sociala normer som turtagning, hänsyn och rättvisa och kan samarbeta och förstå andra människors perspektiv och behov. Det handlar också om att kunna ta egna initiativ till samspel och att vara flexibel när man umgås med andra. Vi utvecklar våra sociala färdigheter tillsammans med andra människor under hela livet.

Personer med autism har ofta svårigheter med socialt samspel. De tar ofta färre initiativ till socialt samspel än andra och besvarar andras sociala initiativ i mindre utsträckning. Därför går de också miste om tillfällen att öva på sociala färdigheter. Förmågan till socialt samspel tros hänga ihop med vissa kognitiva förmågor, som är påverkade vid autism.

Vanliga svårigheter

Att ha svårigheter med det sociala samspelet kan innebära att man har:

  • bristande förståelse för att det finns en skillnad mellan egna och andra människors tankar, känslor och handlingar
  • svårt att förstå sociala normer
  • bristande förmåga till social och känslomässig ömsesidighet
  • låg initiativförmåga att knyta kontakter med andra.

Det kan också bli svårare att samspela med andra om man har en begränsad förmåga att kommunicera. Det kan leda till svårigheter i olika slags sociala kontakter, till exempel när man leker, ska samarbeta med kollegor eller umgås med vänner.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder olika former av insatser, individuellt eller i grupp, för att utveckla socialt samspel, lek och andra sociala färdigheter. Det kan vara insatser som kan hjälpa en att hantera och förstå olika sociala sammanhang.

I en grupp deltar man tillsammans med andra. Beroende på vilken del i det sociala samspelet man vill utveckla finns det grupper utifrån olika teman, till exempel relationer, vardagssamtal och vänskap.

Habiliteringens insatser riktar in sig på sådant man har möjlighet att utveckla och som är betydelsefullt i ens vardag. Hur stödet ser ut beror på ålder och egna förutsättningar. För ett mindre barn kan det handla om att till exempel öka ömsesidigt samspel och lekfärdigheter. För en ung person eller vuxen kan det handla om hur man agerar i umgänget med kompisar i skolan, med kollegor på arbetsplatsen eller i en relation. 

Tips för att öva social förmåga hos barn

Alla människor ingår i ett socialt sammanhang. Även en liten utveckling av den sociala förmågan kan få stor betydelse för ett barn med autism och dess omgivning. För de flesta barn med autism är det meningsfullt att öva sociala färdigheter.

 

Appsök - tillgängliga appar

Appsök hjälper dig att hitta tillgängliga appar

Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i vardagen för att till exempel skapa struktur, kommunicera eller minnas saker du ska göra. Att hitta en app som ger stöd utifrån ens förutsättningar och behov kan vara svårt. Appsök är en webbaserad söktjänst från Habilitering & Hälsa som publicerar tillgängliga appar för dig som har en funktionsnedsättning.

 

Kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera kurser och grupper för dig som har autism, är anhörig eller närstående.

Kurskatalog - kurser, grupper och föreläsningar

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

 

Senast ändrad 2021-08-13

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten