Förebygga problembeteenden

Det finns olika sätt att förebygga problembeteenden. Det kan vara att öka personens inflytande över sin vardag eller ge alternativa sätt att kommunicera. Men ett viktigt första steg är att utreda om problembeteendet beror på sjukdom eller annat fysiskt besvär.

Är personen frisk?

Ett första steg är att försäkra sig om att en person med ett problembeteende är frisk. Förstoppning, vaxpropp i öronen, skoskav eller mer allvarliga fysiska sjukdomar kan till exempel vara orsaker till problembeteenden. För omgivningen kan det vara svårt att upptäcka eventuell sjukdom om personen dels har svårt att förstå kroppens signaler, dels svårigheter att kommunicera. Därför är det viktigt att göra en noggrann kroppslig undersökning för att utesluta kroppsliga sjukdomar. 

Öka personens delaktighet

Ett bra sätt att minska problembeteende är att öka personens inflytande över sin vardag. Alla människor behöver få möjlighet att uttrycka sin egen vilja och sina önskningar. Alternativa och kompletterande sätt att kommunicera (AKK) med tecken eller bilder är ofta bra att använda. 

Skapa utrymme för variation

En person med problembeteende riskerar att stängas ute från många av vardagslivets vanliga aktiviteter. Det är lätt att tro att det inte finns behov av förändringar eftersom många med autism behöver en tydlig struktur och förutsägbara rutiner. Men en alltför enformig tillvaro kan bli tråkig även för den som behöver struktur – och reaktionen kan bli just problembeteenden. Om personen sitter inomhus stora delar av dagen kan det vara värt att pröva en mer fysiskt ansträngande sysselsättning utomhus, där det finns en inbyggd variation.

Gör tillvaron förutsägbar och tydlig

Struktur kan byggas på olika sätt, till exempel genom rutiner som återkommer, både för personen själv och personer i hens omgivning. Många med autism föredrar att allt sker i samma ordning och på samma sätt hela tiden.

Andra sätt att skapa struktur är att göra tillvaron tydlig och anpassad för personen. Det kan handla om att göra den fysiska miljön tydligt strukturerad med allt på sin plats, med bilder som visar vad som finns i skåp och så vidare. Tid kan göras tydlig med olika typer av scheman som visar när saker ska ske. En arbetsordning visar vad som ska göras, hur mycket av ett arbete som ska utföras och vad som kommer sedan. Visuella instruktioner kan visa på vilket sätt något ska utföras. Andra tydliga signaler kan också ge stöd, såsom antal underlägg på matbordet som visar för hur många det ska dukas.

Anpassa kraven

Det är viktigt att se över om förväntningarna på vad personen ska klara av är rimliga utifrån ålder och förmågor. Även om en person tidigare har klarat en viss kravnivå kan det vara bra att under en period sänka kraven för att på så sätt undvika att trigga igång ett problembeteende. Det kan till exempel handla om att undvika aktiviteter eller situationer där ett problembeteende ofta förekommer.

Skapa goda relationer

För många med problembeteenden har andra personer blivit förknippande med svåra och kravfyllda situationer. En viktig förebyggande strategi är därför att se till att skapa en social samvaro där det inte förekommer några krav eller förväntningar. Det kan vara lämpligt att välja en aktivitet som personen tycker om. Man bör undvika att ställa för mycket frågor eller be personen att göra saker. I stället kan man bara kommentera det man själv och personen gör. Ofta är det bra att försöka schemalägga denna typ av stunder och hålla dem korta så att man hinner att avsluta medan det fortfarande är en positivt för personen.

Senast ändrad 2024-01-10

Publicerad: 2017-10-12