Kommunikation och språk

När vi kommunicerar delar vi tankar, känslor och erfarenheter med andra. Vi uttrycker behov, ställer frågor eller berättar vad vi har varit med om. Ett av huvudsymtomen vid autism är svårigheter med kommunikation. Habilitering & Hälsa erbjuder barn och vuxna stöd i kommunikation och samspel, både individuellt och genom kurser och grupper.

Det finns många olika sätt att kommunicera: genom ljud eller skrik, tal, kroppsspråk, tecken, skrift eller med hjälp av tekniska hjälpmedel. För att kunna kommunicera effektivt med omgivningen behöver vi också ha ett fungerande språk.Det handlar till exempel om att ha ett ordförråd och att behärska grammatik, meningsbyggnad och uttal. För att vara delaktig i samhället behöver vi också kunna använda kommunikationen i olika sociala sammanhang.

Tecken hos små barn

Redan hos små barn med autism märks ofta avvikande ögonkontakt och brister i samspel med omgivningen. Många barn har en försenad talutveckling. En del lär sig aldrig att tala. Andra kan ha svårigheter att uttala vissa ord eller talar mycket entonigt. Hos vissa förekommer ekolali, vilket betyder att man upprepar ord eller fraser man hört tidigare.

Vanliga svårigheter

Det är vanligt att personer med autism har svårt att förstå språk och kommunikation. Ibland tolkar man det som andra säger bokstavligt och har svårt med underförstådda betydelser. Personer som kan tala och förstå andras kommunikation kan ändå ha svårigheter med att använda språket i sociala sammanhang. Det kan vara svårt att förstå vems tur det är att tala, eller hur man inleder eller avslutar ett samtal på ett smidigt sätt. Det kan också vara svårt att uppmärksamma och förstå social information som inte är direkt uttryckt, till exempel vad som passar att säga i olika situationer.

En annan svårighet kan vara att veta vad som är relevant information när man ska berätta om något man har varit med om. Miner, tonfall och blickar under ett samtal kan misstolkas eller så uppmärksammas de kanske inte alls. Det betyder inte att en person med autism är ohövlig, utan att han eller hon har svårt att tolka sådana signaler. Det är också vanligt att personen själv är otydlig i sina gester eller sitt uttryck, vilket ibland missförstås som ointresse.

Viktigt med tidig träning

Det är viktigt att tidigt komma igång med kommunikationsträning. Den som inte kan kommunicera med andra riskerar att bli utagerande eller utveckla olika självskadebeteenden. Även små förbättringar i kommunikationsförmågan kan leda till att livskvaliteten ökar och att problembeteenden minskar.

Ibland behövs andra sätt att kommunicera, så kallad alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), inte minst när barn med autism övar sin uttrycksförmåga. Man kan till exempel använda tecken eller bilder.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder både individuella insatser och kurser med träning i samspel och kommunikativa strategier. En insats kan vara att träna på hur man anpassar sitt sätt att kommunicera i olika vardagssituationer. Målet är att personen med autism kan uttrycka sig med hjälp av tal, bilder, tecken eller annat hjälpmedel utifrån sin förmåga. Det kan handla om att förmedla behov och önskningar men också att kunna kommentera det som sker i omgivningen, delta i samtal eller att fråga efter information. Ett annat mål är att öka personens förmåga att förstå och agera på omgivningens kommunikation.

Det finns även kurser och gruppaktiviteter som handlar om samspel och kommunikativa strategier. I grupperna övar deltagarna till exempel på att tolka miner och gester och de får lära sig hur man använder ögonkontakt och röstläge i sociala kontakter.

Habiliteringen erbjuder även föredrag och kurser för anhöriga om språk-, tal- och kommunikationssvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna

kommunikation, habilitering, barn, spel

Kommunikativt stöd

Läs mer om kommunikativt stöd och AKK på habilitering.se.

 

funka olika, kommunikativt stöd

Poddserie om kommunikativt och kognitivt stöd

I tre program tar podden Funka olika upp det som kallas kommunikativt och kognitivt stöd. Tillsammans med en arbetsterapeut och en logoped pratar vi med olika personer om hur de använder den typen av stöd och på vilket sätt det hjälper dem.

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

 

Publicerad: 2018-12-20

Skribent: Anna Bratt

Granskare: Dag Strömberg, leg. logoped, cert. beteendeanalytiker (BCBA).

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten