Diagnoskriterier för autism

Här presenteras diagnoskriterierna för autism, enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM-5.

DSM-kod: 299.00

A. Varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och social interaktion i ett flertal olika sammanhang, vilket visar sig i följande, aktuellt eller anamnestiskt belagt (exemplen är illustrativa, andra yttringar förekommer):

1. Bristande förmåga till social ömsesidighet, alltifrån t ex att personen avviker från det normalt förväntade i sitt sätt att närma sig andra och ger bristande gensvar i samtalet, till att personen endast i begränsad utsträckning delar intressen eller känslor med andra, till att personen inte alls tar initiativ till eller ger gensvar vid sociala interaktioner.

2. Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende vid sociala interaktioner, alltifrån t ex bristande samstämmighet mellan verbal och icke-verbal kommunikation, till avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk eller bristande förståelse för och bruk av gester, till total frånvaro av ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation.

3. Bristande förmåga att utveckla, bevara och förstå relationer, alltifrån t ex svårigheter att ändamålsenligt anpassa sitt beteende till olika sociala sammanhang, till svårigheter att leka låtsaslekar med andra eller att skaffa vänner, till avsaknad av intresse för jämnåriga.

Specificera aktuell svårighetsgrad:
Svårighetsgraderingen baseras på nedsättningen av förmågan till social kommunikation och på förekomsten av begränsade, repetitiva mönster i beteendet (se Tabell 2).

B. Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter vilket visar sig i minst två av följande, aktuellt eller anamnestiskt belagt (exemplen är illustrativa, andra yttringar förekommer):

1. Stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser, stereotypt eller repetitivt tal eller bruk av föremål (t ex enkla motoriska stereotypier, ekolali, idiosynkratiska fraser, rada upp leksaker eller kasta föremål).

2. Insisterar på att inget ska förändras i vardagen, oflexibel fixering vid rutiner eller ritualiserade mönster i verbala eller icke-verbala beteenden (t ex extremt upprörd vid små förändringar, svårigheter med omställningar, rigida tankemönster, speciella hälsningsritualer, tar samma vägar eller äter samma mat varje dag).

3. Starkt begränsade, fixerade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering (t ex starkt fäst vid eller upptagen av speciella föremål, överdrivet inskränkta eller ensidiga intressen).

4. Hyper- eller hyporeaktiv vid sensorisk stimulering, eller säreget intresse för sensoriska aspekter av omgivningen  (t ex verkar vara okänslig för smärta/värme/kyla, reagerar starkt på specifika ljud eller ytstrukturer, vidrör eller luktar påfallande överdrivet på föremål, visuellt fascinerad av ljus eller rörelse).

Specificera aktuell svårighetsgrad:
Svårighetsgraderingen baseras på nedsättningen av förmågan till social kommunikation och på förekomsten av begränsade, repetitiva mönster i beteendet (se Tabell 2).

C. Symtomen måste ha förelegat under den tidiga utvecklingsperioden (men behöver inte vara tydligt märkbara förrän förväntningarna på social förmåga ligger bortom den faktiska, begränsade förmågan; senare i livet kan symtomen vara maskerade via inlärda strategier).

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av den nuvarande funktionsförmågan socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden.

E. Dessa störningar förklaras inte bättre med intellektuell funktionsnedsättning eller globalt försenad psykisk utveckling. Intellektuell funktionsnedsättning och autism förekommer ofta samtidigt; för att diagnostisera samsjuklighet av autism och intellektuell funktionsnedsättning ska den sociala kommunikationsförmågan vara klart under den förväntade med hänsyn tagen till den allmänna utvecklingsnivån.

Obs: Personer med en välgrundad, DSM-IV-baserad diagnos av autistiskt syndrom, Aspergers syndrom eller genomgripande störning i utvecklingen UNS ska få diagnosen autism. För personer med påtagliga brister i social kommunikationsförmåga, men där symtomen i övrigt inte uppfyller kriterierna för autism, ska diagnosen social (pragmatisk) kommunikationsstörning övervägas.

Specificera om:
Med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

Med eller utan samtidig nedsatt språklig förmåga

Förenat med känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor (Kodningsanvisning: Använd tilläggskod för att ange medicinskt eller genetiskt tillstånd.)

Förenat med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse, psykisk ohälsa eller beteendestörning (Kodningsanvisning: Använd tilläggskod(-er) för att ange form av utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse, psykisk ohälsa eller beteendestörning.)

Med katatoni (se kriterierna för katatoni förenat med annan psykisk ohälsa för definition, sid 52). (Kodningsanvisning: Använd tilläggskod 293.89 katatoni förenat med autism för att ange samtidig förekomst av katatoni.)

Dokumentation

När autism är kopplat till ett känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller en känd miljöfaktor eller till någon annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse, psykisk ohälsa eller beteendestörning, anges autism förenat med (aktuellt tillstånd, ohälsa eller beteendestörning) (t ex autism förenat med Retts syndrom). Svårighetsgraden anges i form av den stödnivå som krävs inom var och en av de två psykopatologiska domänerna i tabell 2 (t ex ”kräver mycket omfattande stöd med avseende på brister i den sociala kommunikationsförmågan och kräver omfattande stöd med avseende på begränsade, repetitiva beteenden”). Specifikationen ”med samtidig intellektuell funktionsnedsättning” eller ”utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning” anges därefter. Specifikationen avseende nedsatt språklig förmåga anges därefter. Om det föreligger en nedsatt språklig förmåga, ska den aktuella språkliga funktionsnivån anges (t ex ”med samtidig nedsatt språklig förmåga – saknar begripligt tal” eller ”med samtidig nedsatt språklig förmåga – enkla meningar”). Om katatoni förekommer, anges ”katatoni förenat med autism” separat.

Beskrivning av de olika funktionsnivåerna för autism

Tabell: Svårighetsgradering av autism (pdf)

Källa: Mini-D-5; Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Pilgrim Press, Stockholm 2014. Svensk ensamrätt. Publicerat med tillstånd av förlaget, eftertryck medges ej. 

Läs om övergången till DSM-5

Med diagnosmanualen DSM-5 skedde stora förändringar inom autismområdet. De diagnoser som tidigare fanns i DSM-IV-TR är nu samlade i en enda övergripande diagnos: autism spectrum disorder. I den svenska översättningen av DSM-5 är autism spectrum disorder översatt till autism.

Upptäcktskriterier för autism

"Upptäcktskriterier för autism" (f.d. Aspie-kriterierna) är de kriterier som Tony Attwood och Carol Gray tagit fram för att lyfta autism utifrån en persons styrkor.