Tidiga tecken på autism

Diagnosen autism ställs oftast när barnet är mellan fyra och fem år, trots att man i dag vet att man kan ställa en säker diagnos på många barn före tre års ålder. Det kan däremot vara svårt att ställa diagnosen tidigt om barnet är på en tidig utvecklingsnivå eller har ett väl utvecklat språk och hög begåvning.

 

 

Barn under tre år

I dag vet vi att tecken på autism kan upptäckas tidigt i ett barns uppväxt. Studier visar att nära 50 procent av alla föräldrar rapporterar att de oroat sig över barnets utveckling redan under barnets första år. Men det är troligen först under barnets andra år som symtomen blir så tydliga att barnets beteende säkert kan särskiljas från beteendet hos barn med typisk utveckling och barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Studier har visat att beteenden som skulle kunna vara ett tidigt tecken på autism stämmer överens med de kriterier som krävs för att få diagnosen autism. Här följer några exempel på tidiga tecken, grupperade efter de kriterier som krävs för att få diagnosen autism. Exemplen finns i en majoritet av alla studier.

Socialt samspel och kommunikation

De allra flesta studier om tidiga tecken har visat att barns sociala samspel och förmåga att kommunicera var annorlunda i jämförelse med jämnåriga barns. Några exempel:

 • Barnet lystrade inte till sitt namn.
 • Barnet gav dålig ögonkontakt.
 • Barnet varken imiterade (härmade) föräldrar eller andra barn.
 • Barnet visade bristande förmåga eller intresse att ta initiativ till eller svara på social interaktion.
 • Barnet visade bristande joint attention (delad uppmärksamhet), till exempel: svårighet att hålla kvar ögonkontakt (utvecklas vanligen före 3 månaders ålder), följer inte någon annans blick (utvecklas vanligen runt ca 6 månader), pekar inte på föremål som barnet önskar (utvecklas vanligen mellan 9–2 månader, pekar inte på föremål för att någon annan ska fästa uppmärksamhet på föremålet (utvecklas vanligen vid 12 månaders ålder).
 • Barnet hade försenad språkutveckling.
 • Barnet hade försenad eller bristande användning av gester.

(Observera att åldersangivningarna ovan är ungefärliga.)

Beteende

I studier har man också funnit tidiga tecken som passar in i diagnoskriteriet om en begränsad repertoar av beteenden. Några exempel:

 • Barnet använde saker på ett annat sätt än vad jämnåriga gör, till exempel snurrade, skakade eller radade upp.
 • Barnet utforskade objekt på ett annorlunda sätt jämfört med jämnåriga barn.
 • Barnet lekte annorlunda i jämförelse med jämnåriga.
 • Barnet lekte endast med hårda saker.
 • Barnet lekte på ett och samma sätt hela tiden.
 • Barnet reagerade annorlunda på sinnesintryck, till exempel: verkade inte reagera på korta höga ljud men reagerade på tysta ljud som hörs länge (reagerade selektivt på ljudkällor), tålde mycket smärta i jämförelse med jämnåriga barn, reagerade kraftigt på vissa ljus, stirrade in i en stark ljuskälla, reagerade med obehag eller smärta på viss beröring.

Motorik

Leo Kanner (läkare och psykiater, 1894-1981) beskrev på sin tid en annorlunda motorik hos barn med autism men det är först under de senaste tio åren som det uppmärksammats i studier av tidiga tecken på autism. Några exempel:

 • Annorlunda kroppshållning
 • Annorlunda rörelser (handrörelser, fotrörelser samt kroppsrörelser)

Hur säker är en tidig diagnos?

Det finns studier som undersökt om en diagnos som har ställts innan ett barn fyllt tre år fortfarande är korrekt när barnet är äldre. Studierna visade att diagnosen stämde för de flesta barn något eller några år senare. En studie visar att diagnosen autism som blivit ställd på barn när de är två år fortfarande är korrekt när de fyllt nio år. Man kan därför med ganska stor säkerhet säga att det går att ställa diagnosen autism innan barnet fyllt tre år.

I samtliga studier fanns det dock barn som efter några år inte längre uppfyllde diagnoskriterierna. Därför bör diagnosen följas upp, framför allt på yngre barn. Det fanns också barn som efter en noggrann utredning före tre års ålder inte fått diagnosen autism men som senare under uppväxten uppfyllde kriterierna och fick en diagnos.

Referenser – Tecken på autism (pdf)

 

Läs mer om tidiga tecken på autism

Om man ska upptäcka autism tidigt finns det vissa tecken man kan leta efter. Men även om barnet uppfyller flera av dessa tecken innebär det inte automatiskt att barnet har autism. En del barn utan funktionsnedsättning, eller med en annan funktionsnedsättning än autism, kan uppvisa de här tecknen vid 18 månaders ålder utan att ha autism.

Publicerad: 2017-03-28

Skribent: SvenOlof Dahlgren

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten