Materialet Stöd vid möten

Stöd vid möten är ett material för personer med en diagnos inom autismspektrumet. Det är tänkt att underlätta kontakten med olika myndigheter och yrkesgrupper. Det består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och punktlistor utformade för fem olika yrkesgrupper. De innehåller önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter.

Materialet är tänkt för utskrift men finns även tillgängligt i html nedan.

Ladda ner eller skriv ut Stöd vid möten på habilitering.se

Om Stöd vid möten

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet Stöd vid möten, som på ett enkelt och konkret sätt kan underlätta kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper.

Att ha kunskap om Aspergers syndrom (eller autism) är en viktig förutsättning för att ett möte mellan en person med Aspergers syndrom och till exempel en socialsekreterare ska fungera väl. Men många yrkesgrupper och myndighetspersoner har ibland varken kunskap om funktionsnedsättningen eller vet om att personen de möter har Aspergers syndrom.

Materialet består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och fem punktlistor riktade till olika yrkesgrupper och myndighetspersoner. Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill. Materialet utgår alltså från den enskilde personen och ger stor möjlighet till personlig utformning. Faktatexten och punktlistan kan både underlätta vid det första mötet och den fortsatta kontakten. Dessutom slipper man att hela tiden beskriva sig själv och sina behov, vilket många tycker är tröttsamt.

Materialet ger även en bra överblick över vad Aspergers syndrom kan innebära. Det är användbart för många yrkesgrupper inför ett möte med en person som har Aspergers syndrom och ger en större beredskap för speciella önskemål och behov.

Punktlistorna är utformade för fem grupper: skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvården, personal på Arbetsförmedlingen, tjänstemän inom kommunen, kollegor på den egna arbetsplatsen.

Bakgrund

Stöd vid möten grundar sig på broschyrer framtagna av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism, RFA (nuvarande Autism- och Aspergerförbundet). Syftet med projektet var bland annat att öka inflytandet i samhället för personer med autism. Broschyrerna är i sin tur bearbetade inom Samlas-projektet, med syfte att öka kunskapen om Aspergers syndrom inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Bearbetningen av materialet är ett samarbete mellan Samlas, RFA och Autismforum.

Kort om Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning inom autismspektrumet. Den innebär framför allt ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta och bemöta sin omgivning.

Förmågan att umgås och samspela med andra människor är annorlunda. Man kan ha svårt att förstå innebörden i andras gester, miner, tonfall och kroppsspråk. En del undviker ögonkontakt. Man kan ha svårt att intuitivt förstå andras känslor och outtalade önskemål. Ofta har man även svårt att förstå abstrakta uttryck och ett språk med dolda budskap. Istället vill man ha en rak, tydlig, och konkret kommunikation.

Många med Aspergers syndrom föredrar fasta vanor och rutiner. Det är också vanligt att ha specialintressen. En del är väldigt fokuserade på sitt intresse och blir därför mycket kunniga.

För att få diagnosen bör man ha en intelligens inom den så kallade normal-variationen. Personer med Aspergers syndrom har alltså inte en intellektuell funktionsnedsättning. Men precis som i den övriga befolkningen har man olika intelligens, några har hög och andra har normal eller svag.

Det är vanligt att begåvningen är ojämn. En person kan till exempel ha en hög akademisk examen och samtidigt ha svårt att klara sitt praktiska vardagsliv. Konsekvensen kan bli att omgivningen ibland ställer för låga krav och ibland för höga.

Ett krav för att få diagnosen Aspergers syndrom är att man har allvarliga svårigheter att klara sitt dagliga liv. Om man inte har problem i vardagen, i skolan eller på arbetet kan man alltså inte få diagnosen även om allt som står ovan stämmer.

Det är vanligt att personer med Aspergers syndrom har en annorlunda perception. Det innebär att man kan vara känslig för beröring, vissa ljud, ljus eller lukter. Man kan också ha svårt ha svårt att hantera flera sinnesintryck samtidigt eller ha svårt med balansen. Det här kan göra att man till exempel inte trivs på platser med mycket folk.

Till sist, personer med Aspergers syndrom är lika olika sinsemellan som människor utan den här diagnosen. Därför är det viktigt att ta reda på vilka styrkor och svårigheter varje person har. Det finns inte en lösning som passar alla.