Skolans stöd

Skolan spelar en stor roll för barns utveckling och lärande. För att ge elever med autism det stöd de behöver krävs det att skolan har kunskap, flexibilitet och en god organisation.

En elev har alltid rätt att få särskilt stöd för att klara kunskapskraven i skolan. För att skolan ska bli bra och fungera för en elev med autism är det viktigt att kunskap om diagnosen kombineras med förståelse för den enskilda eleven.

Garanti för tidiga stödinsatser

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.
Om tidiga insatser på Skolverket

Habilitering & Hälsas insatser

Kommunen ansvarar för skolans verksamhet och omhändertagande av elever i behov av särskilt stöd. Habiliteringen kan ibland erbjuda kunskapsförmedling via föreläsningar, kurser eller konsultation till föräldrar och skolpersonal kopplat till en enskild elev.

 

Senast ändrad 2023-11-06