Elevernas speciella svårigheter

En elev med diagnos inom autismspektrumet har ett annat sätt att tolka och förstå information från omvärlden. Det innebär att elevens skolresultat riskerar att påverkas negativt om inte rätt anpassningar och rätt pedagogiskt stöd ges.

Elever med diagnos inom autismspektrumet (ASD) har ett särskilt sätt att lära sig och det påverkar sättet att hämta kunskap i alla ämnen. Exempelvis tolkar dessa elever ofta saker bokstavligt och är duktiga på faktainlärning. Däremot har de svårare att tolka andras kroppsspråk eller verkliga avsikter bakom orden, det underförstådda.

De här eleverna har svårt med uppgifter som kräver inlevelse, fantasi eller att leva sig in hur någon annan tänker eller känner. Det här gör att det är mycket svårare för dem att ta ut den viktigaste kontentan eller tolka något, än att lära sig olika faktakunskaper. Det innebär att eleverna kan sakna kunskap om saker som begrepp, språkförståelse, läsförståelse, dra slutsatser, analys och syntes av information.

När det gäller berättande har de här eleverna svårt med tre viktiga områden:

  • att plocka fram ord, vilket inte alltid syns i test
  • att organisera och planera berättandet
  • att ha kunskap om världen som är nödvändig för att förstå och berätta.

Att fritt berätta, skriva en uppsats eller tolka litteratur är exempelvis svårt för många elever med ASD.

Annorlunda sinnesupplevelser

När man har diagnos inom autismspektrumet är det vanligt att man har en överkänslighet vid sinnesupplevelser. Det kan gälla hörsel, syn, lukt, smak, och beröring.

När det gäller ljud, kan elever med ASD exempelvis ha svårt att filtrera bort ljud eller uppleva vissa ljud som mycket starka. De blir lätt störda av bakgrundsljud. Om flera personer pratar samtidigt, eller om det är andra ljud som stör får de svårt att koncentrera sig.

En forskningsstudie visar att det här är ett vanligt problem för elever med AST. Det leder till att eleverna har mycket svårt att förstå vad som sägs eller krävs i undervisningen. Det kan också leda till att eleven söker en annan sinnesupplevelse, på grund av de störande och obehagliga ljuden. Det finns forskare som menar att ljudnivån i klassrum kanske är den viktigaste utmaningen för elever med ASD.

När det gäller känsel är det vanligt med en annorlunda upplevelse av beröring. Eleven kan uppleva att det är obehagligt att någon rör vid en, exempelvis om pedagogen lägger sin hand på elevens axel eller annan fysisk beröring. Vissa elever koncentrerar sig på att undvika oförutsedd beröring, eftersom de har en starkt utvecklad känsel.

De här annorlunda sinnesupplevelserna är något som riskerar att påverka elevernas skolresultat negativt, om inte rätt anpassningar och stöd ges.

Behöver lära sig samspel

Elever med ASD har svårt att förstå reglerna i skolan, både skrivna och oskrivna, och därför har de ofta svårt med samspel med andra. Därför är det viktigt att dessa elever får lära sig och träna på sociala spelregler.

Den här texten uppdaterades 2014-08-26.

Informationsansvarig: Maria Bygdås