Ett arbete med alla elever

Mycket av det arbete som skolan behöver göra när det gäller inkludering, är sådant som är viktigt för alla elever i skolan.

Arbetar skolan på rätt sätt, kan inkluderingsarbetet vara till nytta och glädje för alla elever i klassen och på skolan. Om man arbetar med helheten, med alla elever och med personal, minskar också behovet av ge individuellt beteendestöd till en elev.

Att aktivt och konkret arbeta med värdegrunden och gå igenom grundregler som gäller alla, är exempel på något som är viktigt för alla elever.

Det finns många exempel på strategier i skolan som är av ”godo” för alla - men nödvändiga för elever med AST. Här kommer några exempel:

Struktur är bra för alla

Skoldagen behöver vara tydligt planerad. Eleverna ska veta vad som kommer att hända under dagen och hur länge varje aktivitet håller på. Att skolpersonal ordnar strukturerade aktiviteter är bra för elever med AST, och det ökar det sociala samspelet mellan eleverna.

Förståelse motverkar mobbning

En del forskning visar att barn med AST kan vara mer utsatta för mobbning än andra barn.  Den största utmaningen med inkludering är kanske att uppmuntra till acceptans och förståelse bland jämnåriga. Det räcker inte att barnen går i samma klass, man måste arbeta aktivt och systematiskt med samspel mellan barnen.

Barn med AST måste också lära sig hur de ska agera om de blir utsatt för något som inte är ok. Rollspel är ett sätt att träna på sådana situationer.

Alla elever har nytta av social kompetens

Det som är nödvändigt för personer med AST att lära sig när det gäller social kompetens, är också bra för andra elever att kunna. Alla elever måste veta vad skolan förväntar sig av dem, och få veta vad som är bra beteende. Lektioner i social kompetens kan skapa ett omhändertagande klimat i klassrummet.

Det är med andra ord viktigt för eleverna att veta vad som är bra och dåliga handlingar, och att personalen också berömmer det som är bra.

Klassen behöver jobba i grupper för att stärka gemenskapen. Det kan vara allt från att lösa problem gemensamt till att ha diskussioner eller lekar.

Lek bra för att lära sig samspel

Elever med diagnos inom autismspektrumet behöver ofta hjälp när det gäller samspel med andra. Träning i detta kan fungera för dem när de är med i en lek med tydlig start och som slutar med en avslutningsrutin som en vuxen leder. Vuxna ska också finns med och stötta barnen i leken.

Mer om metoder för lek finns på sidan 12 i texten ”En inkluderande skola” nedan.

En inkluderande skola (pdf)

Den här texten uppdaterades 2014-08-26.

Informationsansvarig: Maria Bygdås