Sex punkter för att få kvalitet

Det finns några områden som man behöver arbeta med för att få kvalitet när det gäller inkludering.

Det finns sex områden som behövs för att skapa en inkludering med kvalitet när det gäller elever med diagnos inom autismspektrumet (ASD). Dessa områden har använts i den amerikanske lagstiftningen No Child Left Behind, och de är:

1. Ge individualiserat stöd och service till barn/ elever och familjer
Personer med ASD är inte likadana och fungerar inte på samma sätt. De har olika beteenden, unika önskemål, intressen och lärostilar. Det gör att de behöver undervisas olika. Skolor ska vara flexibla när de bestämmer om insatser och stöd till de här eleverna.

Glöm inte att fokusera på elevens styrkor!

Ett bra förarbete är en förutsättning för ett gott resultat – för att kunna ge rätt stöd behöver skolan en ordentlig kartläggning av elevens förmågor.

2. Beskriv målen och dokumentera resultaten
Elever och lärare ska ha tydliga och konkreta planer med mål för undervisningen.  Glöm inte att dokumentera resultatet och ha regelbunden uppföljning. Både elever och lärare måste veta att de är på rätt väg.

3. Ordna en strukturerad miljö för undervisningen
Miljön ska vara ordnad så att den underlättar och uppmuntrar till att eleven lär sig och får nya kunskaper. Det kan till exempel vara aktivitetsscheman som eleven kan följa, så att det blir tydligt för eleven när olika aktiviteter eller lektioner börjar och slutar.

4. Specifikt innehåll i kursplanen och läroplanen
Elever med ASD behöver få systematisk undervisning i sociala färdigheter, språkförståelse och kommunikation. De behöver också öva på att leka. Pedagoger kan behöva vara med och vägleda eleven i början av leken. Glöm inte att låta eleven vara med och utvärdera hur hen har lyckats.

Att träna jämnåriga vanliga elever hur de ska engagera eleven med ASD i socialt samspel har också gett bra resultat.

5. Ersätt ett problemskapande beteende med ett bättre beteende
Fokusera på att ersätta problemskapande beteenden med bättre beteende. En kombination av positiva sätt att ingripa ger bäst resultat. Undvika det som stressar.

Ändra sättet människor reagerar på beteendet och lär eleven ett alternativ. Det är större möjlighet att lyckas om man byter ut ett beteende till ett annat, än att försöka ta bort ett beteende.

6. Involvera familjen
Skolan och hemmet bör samarbeta – då blir det bäst för eleverna med ASD. Därför behöver också föräldrarna lära sig strategier för att hantera barnens beteende hemma.

Samtidigt är det viktigt att skolan tar hänsyn till barnets specifika familj och förutsättningar. 

På sid 21 i ”En inkluderande skola” finns dessa sex områden mer detaljerat beskrivna.

En inkluderande skola (pdf)

Den här texten uppdaterades 2014-08-26.

Informationsansvarig: Maria Bygdås