Viktiga områden

Det finns några områden som viktiga för skolans arbete med inkludering och som tar upp vilket arbete som krävs för elever med diagnos inom autismspektrumet (ASD).

Forskare menar att det finns några viktiga områden när det gäller skolans arbete med inkludering:

Anpassa läroplan och miljön

Ett område handlar om anpassningar i miljön och av läroplanen. Det innebär att vanliga lärare ska ha chans att få stöd av kunniga personer som kan hjälpa till att lägga upp ett program för undervisningen och visa på väl beprövade modeller. Lärarna behöver också lära sig nya sätt att undervisa på.

Det ska finnas tillgång till stödpersonal med lämplig utbildning som kan ge råd och hjälp för att förebygga och lösa problem som uppstår.

Det är nödvändigt med fortsätta att utbilda sig, i grupp eller individuellt, om funktionsnedättningens innebörd och om pedagogiska strategier och metoder.

Personalen behöver också utbildas i teamarbete. Klasslärare behöver hjälp att anpassa sitt sätt att instruera dessa elever. Annan skolpersonal ska också få utbildning och kunskap. Nya pedagogiska strategier fungerar bäst när de blir en del av den pedagogiska kulturen på en skola.

Lärare som undervisar elever med ASD behöver också kunskap om samhällets övriga stöd, exempelvis det habilitering erbjuder och vilket stöd som kan ges enligt LSS.

Anpassa organisationen

En annan anpassning är att lärare behöver tillräcklig tid för att planera – för att individualisera akademiska mål/uppgifter, planera alternativa eller extra aktiviteter och för att utveckla lämpliga individualiserade sätt att undervisa.

Elever med ASD behöver mer interaktion med lärare för att göra akademiska framsteg. Eftersom det är lättare att kontrollera beteenden i en mindre grupp behöver klasstorleken också bli mindre.

Arbeta med inställningen

Ett annat område handlar om att skolan behöver arbeta med socialt stöd och med attityder. Skolledares attityd är extra viktig för klimatet på skolan. Alla lärare, all skolpersonal och övriga elever måste ha en accepterande attityd. Föräldrar till andra barn är viktiga.

Eleverna med ASD måste få chans att lära sig socialt samspel – något som för det mesta sker mer intuitivt bland vanliga barn. Det handlar alltså om att lära ut social kompetens till eleverna med ASD så att de kan samspela med de andra eleverna.

Det här är en teaminsats och det är viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar, i stället för den gamla modellen då specialläraren tog hand om så kallat ”knepiga” barn.

Ta reda på resultatet

Det är viktigt att då och då utvärdera av hur arbetet med inkludering fungerar. Det handlar också om samarbetet mellan hem och skola. Elevens IUP eller åtgärdsprogram ska utvärderas regelbundet. Föräldrarna ska vara genomgående delaktiga i målsättning, beslut och hur genomförandet av den pedagogiska planen ska ske.

Forskare poängterar därmed:

  • skolledares betydelse
  • betydelsen av att involvera hela skolan – inte minst jämnåriga
  • fortbildning och samarbetsformer mellan skolan och experter
  • samarbete mellan skola och familjen
  • det krävs stora pedagogiska anpassningar som många gånger kan göras så att de också blir till hjälp och nytta också för de andra eleverna i klassen.  

För att veta om inkluderingen fungerar är det viktigt att ta reda på och ta hänsyn till hur eleven med ASD själv upplever det som görs och hur det fungerar i skolan.

Det här handlar om en elevgrupp som utsätts för stora risker om man inte genomför det arbete som krävs för att det ska kunna kallas verklig inkludering.

Den här texten uppdaterades 2014-08-26.

Informationsansvarig: Maria Bygdås