Diagnoskriterier för intellektuell funktionsnedsättning

Här presenteras diagnoskriterierna för intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) enligt DSM-5. I anslutning till kriterierna finns en pdf med en beskrivning av de olika funktionsnivåerna för diagnosen.

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna. Följande tre kriterier måste vara uppfyllda:

A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk bedömning som via individualiserad, standardiserad intelligenstestning.

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och socialt ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv kapacitet personens fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett flertal livsområden som hem, skola, arbete och samhälle.

C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden.

Specificera aktuell svårighetsgrad (se tabell 1):

317 (F70) Lindrig
318.0 (F71) Medelsvår
318.1 (F72) Svår
318.2 (F73) Mycket svår

Tabell Svårighetsgradering av intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) (pdf)

Den här texten uppdaterades 2015-05-05.