Pedagogiska strategier

Vilka olika strategier och metoder man använder behöver anpassas till vad som passar eleven. En sammanställning har dock gjorts av vilka strategier som fungerar vid problemskapande beteende, kommunikation och socialt samspel när det gäller elever med diagnoser inom autismspektrumet.

Vetenskaplig kunskap kring vilka pedagogiska strategier för elever med diagnos inom autismspektrumet (ASD) som fungerar visar följande:

Problemskapande beteende

Det är nödvändigt att se till att det man gör är baserat på en beteendeanalys av orsaken till elevens beteende.

Att belöna önskade beteenden, till exempel funktionell kommunikation, och avstå från belöningar vid oönskade beteenden är effektivt. Isolerande strategier som "timeout" kan ibland ge motsatt effekt.

Man kan utveckla ”self management” som innebär att eleven har ett sätt att belöna sig själv för att utveckla beteendet och genomföra skoluppgifter.

Kommunikation

Det är effektivt att ge många tillfällen till kommunikation och att använda sig av de tillfällen eleven är mest motiverad att kommunicera och att skapa motiverande situationer.

För vissa elever kan det behövas att man använder bildkommunikationssystemet PECS, eller PRT som är ett sätt att utveckla talad kommunikation. Båda metoderna bygger på tillämpad beteendeanalys, utgår från elevens intressen och syftar till att utveckla spontan kommunikation.

Socialt samspel

Man kan visa i förväg vad som ska hända i en situation, material som ska användas etc. Att få öva i förväg på olika saker som att repetera en lek med en vuxen, spela spel med personal innan det sker med klasskamraterna och att få öva på reglerna i olika spel, lekar och sporter är effektivt.

När det gäller socialt samspel behöver eleven också träning på att ta socialt initiativ.

Att använda jämnåriga och utveckla spel och aktiviteter kring det intresse eleven med ASD har, har också visat sig ge resultat. Ett exempel är skapa ett dinosauriehörn för eleverna, om eleven med ASD har dinosaurier som intresse.

Det har visat sig verkningsfullt eleven först får lära sig olika sociala färdigheter och sedan få visuellt stöd som påminnelse inför verkliga situationer.

Det finns en översikt över de beprövade pedagogiska strategier som finns för elever med ASD. Skolpersonal kan där välja ut strategier och metoder som passar för eleven man har. Hänvisning till översikten finns på sid 15 i "En inkluderande skola" nedan.

En inkluderande skola (pdf)

Den här texten uppdaterades 2014-09-18.

Informationsansvarig: Maria Bygdås