Rätt förutsättningar behövs

För att skolan ska kunna arbeta med inkludering krävs det att det finns rätt förutsättningar.

Vilka förutsättningar och grunddelar behövs då för att skapa inkludering i skolan? För att inkludering ska fungera, det vill säga vara autentisk, krävs att samtliga av följande punkter är uppfyllda:

  • Skolan behöver ett visionärt ledarskap.
  • Lärare och annan personal som arbetar direkt med eleverna ska ha tid för inplanerade möten. Också lärare och ett expertteam ska ha inplanerade möten.
  • Det måste finnas stöd till personal och andra elever, till exempel i form av utbildning och praktiska workshops om inkluderande arbetssätt.
  • Föräldramedverkan ska ske på ett effektivt sätt.
  • När man kartlägger och observerar elever med autism måste man skifta fokus. De här eleverna måste få ha sina egna mått på framgång. De ska inte jämföras med andra, utan framsteg och utvecklingstakt ska mätas med utgångspunkt från elevens utgångsläge. Det är viktigt att både utvärdera elevernas akademiska framsteg och deras egna upplevelser av inkluderingen.
  • Autentisk inkludering kräver att all personal i skolan ser alla elever som sin angelägenhet.
  • Skolan behöver tillräckligt med resurser för att kunna arbeta på det här viset.

Den här texten uppdaterades 2014-08-26.

Informationsansvarig: Maria Bygdås